ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden:

Artikel 1 Begrippen en toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stonesjeans.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij stonesjeans.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van stonesjeans.nl zijn vrijblijvend en stonesjeans.nl behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door stonesjeans.nl. stonesjeans.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt stonesjeans.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3 Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Transport boven de €50 euro is gratis binnen Nederland.

3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling kan geschieden door middel van IDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.

Artikel 4 Levering 

4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL  naar het bij bestelling aangegeven afleveradres of afhaalpunt. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt je hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Wij versturen alle PostNL bestellingen met “Handtekening voor ontvangst huisadres”, dit betekent dat het pakket alleen bij je persoonlijk mag worden afgeleverd. Mocht je op moment van afgifte niet thuis zijn dan kun je het pakket na een tweede afleverpoging op het postkantoor in de buurt ophalen. Bij in ontvangstneming teken je voor ontvangst van het pakket. Bestellingen kunnen naar keuze ook worden verstuurd naar een afhaalpunt van PostNL (Pakje-Gemak) .

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

4.3 het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan. 

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Artikel 5 Reclames en retourzending 

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je ze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Aan ontvangst is gelijk gesteld de tweede aanbiedingspoging door PostNL . Indien binnen deze termijn door stonesjeans.nl geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt stonesjeans.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 

5.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 3 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort (via creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks). Deze garantie vervalt wanneer a. het product gedragen en/of gewassen is, b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen, c. De gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd. 

5.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan stonesjeans.nl online te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gedragen en/of gewassen is. De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening met uitzondering van het volgende: stonesjeans.nl zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening terugstorten (indien via IDEAL is betaald) dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven.

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1 Iedere aansprakelijkheid van stonesjeans.nl en van het personeel en de producten van stonesjeans.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. stonesjeans.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

6.2 stonesjeans.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van stonesjeans.nl

6.3 Iedere aansprakelijkheid van stonesjeans.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan stonesjeans.nl verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en stonesjeans.nl, dan wel tussen stonesjeans.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en stonesjeans.nl, is stonesjeans.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van stonesjeans.nl.

Artikel 7 Overmacht 

7.1 stonesjeans.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat stonesjeans.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan stonesjeans.nl kan worden toegerekend, omdat  zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8 Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nummer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 9 Diversen 

9.1 Indien je aan stonesjeans.nl bij bestelling opgave doet van een adres, is stonesjeans.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan stonesjeans.nl schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden. 

9.2 Wanneer door stonesjeans.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nummer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat stonesjeans.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met stonesjeans.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door stonesjeans.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

9.4 stonesjeans.nl is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.